Коли потрібен Shareholders' agreement? Чи працює в Україні?
Розпочинаючи стартап на основі міцного дружби у ході розвитку проекту складно зберегти партнерський баланс.
Однак, завдяки англосаксонській системі права маємо дієвий інструмент під назвою Shareholdersʼ Agreement (SHA).

Shareholdersʼ Agreement (SHA) – корпоративний договір чи акціонерна угода, що укладається між акціонерами компанії або між акціонерами та акціонерним товариством, що встановлює взаємні права та обов'язки акціонерів, привілеї, їх захист, регулює питання управління товариством.

Мета: захист інвестицій акціонерів, створення сприятливих умов для роботи компанії.

Форма: письмова, в більшості країн не потребує нотаріального посвідчення.

Коли потрібен:

- коли ви реєструєте вашу компанію в Англії або Уельс. У США такий документ називають Stockholder Agreement.
У такому разі, ймовірніше за все, компанія буде зареєстрована у формі Limited liability company (LLC), що є аналогом товариства з обмеженою відповідальністю за законодавством України. У LLC статутний капітал компанії поділений на акції, кожна з яких має певну ціну. Відповідальність учасників обмежена ціною акцій або акціями та особистими зобов'язаннями. Саме в SHA власники LLC домовляються про порядок та умови ведення бізнесу

- якщо є необхідність врегулювання порядку прийняття рішень, розподілу доходів, особливості входу та виходу зі складу акціонерів, а також інших питань, що стосуються діяльності компанії.

Shareholdersʼ Agreement не відноситься до документів, що підлягають обов'язковому оформленню при створенні компанії. Носить обов'язковий характер лише у випадку прийняття сторонами рішення щодо його укладення.

Що в ньому корисного:

- укладаючи такий договір можливо передбачити різні методи впливу управління компанією, врегульовуючи взаємовідносини між акціонерами, а також акціонерами та товариством.

Приклад № 1. SHA захищає інтереси акціонерів, які володіють незначною кількістю акцій (minority shareholders) шляхом збільшення їх впливу на ведення бізнесу, зберігає їх право висказати свою думку та бути почутими.

Часто має місце ситуація, коли один або декілька акціонерів компанії володіють, наприклад, 70 % акцій (majority shareholder), а решта – залишком.

Якщо majority shareholder захоче змінити статут, навіть якщо це буде не вигідно minority shareholders, то вони ніяк не зможуть йому завадити. Разом з тим, змінюватися можуть принципово важливі питання, наприклад щодо випуску акцій; зміни дольового капіталу, його структури.

Питань, які можуть виникнути у ході ведення бізнесу, безліч. У тому числі, це і питання купівлі або відчуження майна компанії; отримання кредитів, позик; порядок найму працівників; розмір оплати директорів; зміна самої суті бізнесу.

Для того, щоб уникнути таку ситуацію minority shareholders можуть включити в SHA положення, що зміна вирішення певних питань (наприклад зміна статуту та установчих документів тощо) можлива тільки у випадку голосування «за» усіма акціонерами і голоси акціонерів є рівними не залежно від кількості акцій.

Приклад № 2. За допомогою SHA можна навпаки збільшити вплив на ведення бізнесу акціонерів, які володіють більшістю акцій або передати повноваження по визначеним питанням Раді директорів.

- допомагає передбачити ризики при здійсненні розподілу прибутків та акцій між учасниками бізнесу.

Наприклад, якщо один із акціонерів вирішив вийти з компанії або помер, саме у SHA має бути врегульовано подальшу долю його акцій (наприклад переважне право на купівлю акцій у поточних акціонерів або обмеження на передачу акцій упродовж певного строку).

Вказане допоможе уникнути продаж акцій конкуренту. Особливо це важливо для невеликих компаній, коли акціонери розуміють, що їм роками, а може й десятиліттями, необхідно працювати пліч-о-пліч.

- регламентує спосіб врегулювання спорів. Кожен, хто вів бізнес знає, що краще запитувати «незручні» питання на старті ведення бізнесу, ніж боротися за принципові для вас питання, коли бізнес вже працює.

Структура договору:

1. Визначення термінів. Пам'ятайте вислів «диявол ховається в деталях». Чітке розуміння всіма сторонами угоди значення термінології сектору економіки, в якому функціонує бізнес, сприяє попередженню непорозумінь та спорів.

2. Структура власності (ownership structure) передбачає: розподіл акцій компанії між власниками; право акціонерів отримувати дивіденди пропорційно до їхніх часток в компанії; кількість голосів для кожного акціонера на загальних зборах, необхідних для прийняття рішення; розмір статутного капіталу компанії в акціях та вартість однієї акції.


3. Порядок управління компанією передбачає:

- Рада директорів (Board of directors) – основний виконавчий орган компанії; порядок призначення та звільнення директорів; кількість директорів в раді; періодичність засідань ради директорів; перелік питань, для вирішення яких рада директорів повинна запитувати згоди акціонерів.

- Загальні збори (General meeting of the Shareholders) – збори, де акціонери приймають рішення шляхом голосування; порядок голосування та затвердження резолюцій; кількість акціонерів, що необхідна для визнання зборів такими, що відбулися (наприклад, за наявності 2/3 акціонерів від загальної кількості); кількість голосів акціонерів, що необхідна для затвердження резолюцій.

- банківські питання, фінансування компанії.

4. Порядок залучення інвесторів передбачає: яким саме чином інвестор приєднується до компанії, зокрема через SAFE (Simple Agreement of Future Equity); KISS (Keep It Simple Security); SPA (Share Purchase Agreement); Convertible Note Agreement і т.д.

5. Правила виходу акціонера з компанії передбачає порядок відчуження частки акціонера, наприклад:

- Right of first refusal – перед продажем акцій акціонер зобов'язаний запропонувати купівлю таких акцій кожному із поточних акціонерів. Лише у випадку відмови останній від купівлі акцій, акціонер набуває право їх продажу третім особам.

- Drag along right – право акціонерів, які володіють значною кількістю акцій (наприклад 55 %) зобов'язати акціонерів, які володіють незначною часткою (наприклад 15 %) продати свої акції разом з їхніми 55 %.

- Tag along right – право акціонерів, які володіють незначною кількістю акцій (minority shareholders) продати свої акції разом із акціонером, котрий володіє значною часткою (majority shareholder). Majority shareholder не може йому відмовити, а покупець зобов'язаний придбати все, що йому запропоновано;

Можливо також вказати положення щодо попередження небажаного придбання акцій третіми особами, а також щодо того, що відбувається з акціями у випадку смерті акціонера. Встановити заборону на відчуження акцій упродовж певного періоду (Lock-up provisions).

6. Інші положення передбачають: процедура вирішення спорів; порядок та умови випуску нових акцій; порядок ліквідації компанії; порядок розподілу прибутків; права та обов'язки акціонерів тощо.

Джерело походження: країни з англосаксонським правом.

Чи можна застосувати в Україні?

Застосовуючи в Україні корпоративний договір (SHA) за законодавством Англії, Уельсу або США, то його положення можуть бути визнані недійсними у судовому порядку, адже суперечитимуть вітчизняному корпоративному праву.

Однак, у 2018 році законодавцем надано можливість врегульовувати взаємовідносини між українськими бізнес-партнерами за допомогою корпоративних договорів, як вітчизняну альтернативу Shareholders' agreement.

Вказане стало можливим завдяки Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 2275-VIII від 06.02.2018 та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» від 23.03.2017 № 1984-VIII.

Наразі такий інструмент не отримав широкого розповсюдження, та й судова практика з даного питання все ще не є обширною.

Відмінність SHA від корпоративного договору, укладеного за законодавством України.

Корпоративний договір за законодавством України значно відрізняється від SHA, що функціонує в англосаксонській системі права. Так, межі предмету SHA є неймовірно широкими й охоплюють майже всі питання управління бізнесу та, за необхідності, можуть змінювати навіть статут.

Разом з тим, корпоративний договір в Україні не може суперечити установчим документам. Також, є імперативні положення законодавства, які не можна змінити в договорі.

Яка користь від корпоративного договору для українського бізнесу?

Конфіденційність. Установчі документи доступні необмеженому колу осіб відповідно Переліку відомостей, що не становлять комерційної таємниці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 N 611. Водночас, корпоративний договір носить приватний характер та може захищатись комерційною таємницею.

Винятком є, коли в корпоративному договорі однією із сторін є держава, територіальна громада, державне, комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належить державі або територіальній громаді.

Більш гнучке врегулювання відносин. Як вже заначено, корпоративний договір в Україні не може суперечити установчим документам.

Однак, саме корпоративний договір здатен врегулювати спосіб реалізації учасниками товариства своїх прав та обов'язків; встановити обов'язок утриматися від продажу частки до настання певних умов; додаткові зобов'язання учасників; умови, на яких учасник може придбати або відчужити свою частку тощо.

Гарантії щодо виконання зобов'язань. В корпоративному договорі можливо встановити відповідальність у вигляді штрафу або пені за прострочення виконання зобов'язань, порушення умов договору або порушення конфіденційності інформації.

Варто зазначити, що у разі укладення корпоративного договору в Україні, в якому всі сторони є громадянами України, за законодавством Англії, він буде визнаний нікчемним, оскільки суперечитиме корпоративному праву.

Висновок:

Корпоративний договір за законодавством України суттєво відрізняється від SHA за законодавством країн англосаксонської системи права, так як останній характеризується значно ширшими межами предмету договору.

Варто зазначити, що в Україні такий договір також є дієвим засобом захисту, механізмом впливу на процес корпоративного управління, гарантією стабільності та передбачуваності партнерів при веденні спільного бізнесу.

Однак, важливо не просто укласти договір, а детально продумати його положення, враховуючи потенційні ризики, в чому і є його головна цінність.

Наша команда забезпечить вашому бізнесу якісний юридичний супровід при здійсненні інвестування та оцінить документацію, надану інвесторами, на предмет ризиків.

Адвокатська група Legal Advice
IT Lawyer
Тимошенкова Оксана